Doelstelling

Doelstelling van de stichting oude Groninger vermaningenduif

NAAM EN ZETEL
Artikel l
 1. De stichting draagt de naam: Stichting Oude Groninger Vermaningen.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Groningen.
DOEL
Artikel 2
  1. De stichting heeft hoofdzakelijk ten doel het in stand houden van monumenten als bedoeld in de Monumentenwet 1988.
  2. De stichting heeft voorts ten doel het instandhouden van doopsgezinde vermaningen (kerken) in de provincies Groningen, Drenthe en Oost-Friesland, (althans in het werkgebied van de Soci√ęteit van Doopsgezinde Gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe (afgekort GDS), zomede Oost-Friesland) en kan hiertoe doopsgezinde vermaningen (kerken) in de provincies Groningen, Drenthe en Oost-Friesland in eigendom verkrijgen.
  3. Voorts heeft de stichting ten doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 1. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de verwerving van vermaningen in de provincie Groningen, Drenthe en omgeving.
BESTUUR: SAMENSTELLING EN WIJZE VAN BENOEMEN
Artikel 3
 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een in overleg met de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.
 2. De bestuurders worden benoemd door de Groningse Doopsgezinde Soci√ęteit en de Algemene Doopsgezinde Soci√ęteit tezamen.
 3. De bestuurders kunnen worden geschorst, ontslagen of van hun functie worden ontheven door de raad van toezicht, gehoord het dagelijks bestuur van de Groningse Doopsgezinde Soci√ęteit, de Algemene Doopsgezinde Soci√ęteit. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
 4. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden aangewezen door het bestuur, gehoord de raad van toezicht. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
 5. De bestuurders worden benoemd voor een periode van telkens eenjaar.Een afgetreden bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar.
 6. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
 7. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.